Skład zarządu powiatu kadencji 2018-2023:

1. Krzysztof Szałankiewicz – przewodniczący
2. Sebastian Burdzy – z-ca przewodniczącego
3. Grzegorz Pierzchalski – członek
4. Józef Chabraszewski – członek
5. Czesław Kaczmarek – członek

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.