Zadania wydziału:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, a w szczególności sesji, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
 2. Prowadzenie rejestru wniosków komisji rady oraz interpretacji i zapytań radnych prowadzenie rejestru podjętych uchwał rady,
 3. Obsługa kancelaryjno – biurowa zarządu powiatu,
 4. Prowadzenie rejestru podjętych uchwał zarządu powiatu,
 5. Prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego ustanawianych przez powiat oraz kompletowanie, prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów normatywnych obywatelom,
 6. Przekazywanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru,
 7. Przekazywanie do realizacji wniosków Komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 8. Udzielanie radnym pomocy w wypełnianiu obowiązków radnego,
 9. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnego,
 10. Wykonywanie wyznaczonych zadań przy organizacji referendum,
 11. Organizacja obsługi dyżurów Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz radnych,
 12. Współdziałanie z Wydziałem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu w wykonywaniu zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz Prezydenta RP w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami,
 13. Wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów, z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i politycznymi,
 14. Sporządzanie zestawień do wypłaty diet radnych,
 15. Osługa Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Środzie Śląskiej,
 16. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych i członków zarządu,
 17. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób wydających decyzje administracyjne.