Zagania wydziału:

 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego poprzez:
  a) koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją tzw. dokumentów strategicznych tj.: Strategii Rozwoju Powiatu, Programu Rozwoju Lokalnego (PRL), Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniego Planu Finansowego (WPF),
  b) współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania w/w dokumentów strategicznych oraz opracowywania analiz i badań na potrzeby organów Powiatu,
  c) monitoring wskaźników realizacji w/w dokumentów poprzez sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań, przy aktywnym udziale merytorycznych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
  d) współpraca z gminami powiatu i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji projektów partnerskich, w tym projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym,
  e) współpraca z gminami powiatu w zakresie informowania o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej itp.,
  f) stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w Powiecie i w poszczególnych gminach powiatu,
  g) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu zagadnień rozwoju lokalnego.
 2. Pozyskiwanie dla Powiatu wszelkiego rodzaju funduszy zewnętrznych, a w szczególności korzystanie ze środków unijnych, poprzez:
  a) poszukiwanie kontaktów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć Powiatu i powiatowych osób prawnych,
  b) bieżące monitorowanie wszystkich programów/funduszy/grantów dostępnych dla Powiatu, jego jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych (projekty miękkie i twarde),
  c) współpracę z instytucjami zewnętrznymi i ekspertami wykonującymi usługi na rzecz samorządu w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i innych dokumentów niezbędnych do skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej,
  d) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem przez merytoryczne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze zewnętrzne,
  e) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych projektów, o dofinansowanie których będzie ubiegać się Powiat, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sporządzania wniosków pod potrzeby danej jednostki,
  f) koordynowanie działań związanych z wdrażaniem projektów przez merytoryczne wydziały Starostwa i ewentualnie jednostki organizacyjne Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
  g) rozliczanie i monitoring projektów, na które Powiat otrzymał zewnętrzne dofinansowanie, przy aktywnej współpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa i ewentualnie jednostkami organizacyjnymi Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
  h) opracowywanie etapowych i końcowych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć,
  i) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu emisji obligacji powiatowych realizowanego w latach 2000-2010 oraz ewentualnych następnych programów emisyjnych.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi, a także małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz samorządem gospodarczym, poprzez:
  a) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych
  b) bieżące monitorowanie i informowanie (prasa, internet, poczta elektroniczna) o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
  c) wstępne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych, zarządzania projektem i rozliczania finansowego projektów,
  przekazywanie informacji o instytucjach i ekspertach zewnętrznych wykonujących usługi w zakresie opracowywania: wniosków aplikacyjnych, biznes planów, itp.
  d) organizacja konferencji/szkoleń/warsztatów informujących o dostępnych programach pomocowych,
  e) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, g) współpracę z Młodzieżowa Radą Powiatu Średzkiego oraz f) wspieranie i doradztwo w zakresie działania tej Rady i podejmowanych przez nią inicjatyw,
  g) przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  h) koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem i rozliczaniem dotacji.
 4. Public relations i promocja Powiatu, poprzez:
  a) obsługę prasową działań Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Starostwa Powiatowego oraz utrzymywanie kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
  b) dbanie o pozytywny wizerunek Powiatu i jego organów, w tym opracowywanie, redagowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych (informatory, foldery, ulotki, afisze, materiały multimedialne), a także artykułów polemicznych odnoszących się do ewentualnej publicznej krytyki działań Powiatu, jego organów lub jednostek organizacyjnych,
  c) merytoryczne prowadzenie i aktualizacja portalu internetowego Powiatu,
  d) integrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnego rozwiązywania problemów oraz upowszechnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu,
  współorganizowanie spotkań, uroczystości i imprez (sportowych, kulturalnych itp.) odbywających się pod patronatem powiatu i zapewnianie im odpowiedniej oprawy promocyjno-medialnej,
  e) promowanie potencjału gospodarczego i rolniczego powiatu oraz jego turystycznych i kulturalnych walorów, a także współpraca w tym zakresie z gminami powiatu,
  f) gromadzenie informacji i danych o podmiotach gospodarczych z terenu Powiatu,
  g) zbieranie informacji i prowadzenie bazy wolnych obiektów i terenów do zagospodarowania, występujących na terenie powiatu,
  promowanie wiedzy o powiecie,
  h) inicjowanie działań na rzecz rozwoju kontaktów z partnerskimi samorządami,
  i) reprezentowanie Powiatu w krajowych i zagranicznych imprezach targowych.