Zadania wydziału:

 1. Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a) obsługa klienta – sprzedaż map (ewidencyjnych, zasadniczych, topograficznych)do celów opiniodawczych, udostępnianie skróconych wypisów z rejestru gruntów i budynków, udzielanie informacji o numerach ewidencyjnych działek,
  b) obsługa geodety- przygotowywanie materiałów wyjściowych do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie reprodukcji do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
  c) ochrona znaków geodezyjnych (osnowa),
  d) kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
  e) przyjmowanie materiałów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  f) rozkompletowywanie materiałów na zasobu,
  g) wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  h) rozliczenia prac( naliczenia zgodne z rozporządzaniem w sprawie opłat).
 2. Ewidencja gruntów i budynków:
  a) prowadzenie rejestru gruntów, budynków i lokali,
  b) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  c) prowadzenie punktu informacyjnego do zakładania i ujawniania praw jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych w księgach wieczystych,
  d) udostępnianie danych rzeczoznawcom majątkowym(akty notarialne, wyciągi z operatów szacunkowych),
  e) nanoszenie aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych, postanowień sądu, decyzji administracyjnych oraz aktów normatywnych,
  f) nanoszenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
  g) rejestrowanie dowodów zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
  h) udzielanie odpowiedzi na wpływające pisma-zapytania dotyczące właścicieli nieruchomości,
  i) udzielanie informacji (dotyczy powierzchni działek ewidencyjnych, byłych właścicieli nieruchomości, zapisów w rejestrze gruntów i budynków wg stanu na dzień),
  j) wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy egib a działem I i II księgi wieczystej),
  k) wykonywanie wypisów z rejestru gruntów i budynków,
  l) wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków,
  m) przygotowywanie decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  n) prowadzenie postępowań administracyjnych do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
  o) wykonywanie zestawień i wykazów dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
  p) rozliczanie zamówień(zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat).
 3. Zadania w zakresie mapy numerycznej i informatyzacji:
  a) prowadzenie numerycznej mapy (ewidencyjnej, zasadniczej),
  b) prowadzenie państwowego rejestru granic (prg),
  c) informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  d) rejestrowanie zgłoszeń internetowych,
  e) obsługa stanowiska IPE (Integracyjna Platforma Elektroniczna),
  f) wydawanie baz w SWDE(System Wymiany Danych Ewidencyjnych),
  g) rezerwowanie numerów punktów granicznych i działek po podziale nieruchomości,
  h) integracja baz danych ewidencji gruntów i budynków(część opisowa z częścią graficzną),
  i) prowadzenie GEOPORTALU,
  j) współpraca z autorami oprogramowań w zakresie ich aktualizacji.
 4. Prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.