Zadania wydziału:

 1. Wykonywanie zadań administracyjno-organizacyjnych związanych z prowadzeniem przez Powiat publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, w tym: poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i biblioteki pedagogicznej,
 2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem szkół publicznych i placówek oświatowych wymienionych w pkt. 1,
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 4. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji powiatowej polityki oświatowej,
 5. Finansowanie podstawowych zadań oświatowych przez szkoły i placówki oświatowe, związanych z prowadzeniem nieodpłatnej działalności statutowej,
 6. Prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy szkół i placówek oświatowych, zapewniających pełną realizację programów nauczania, wychowania i opieki,
 7. Zarządzanie projektami edukacyjnymi,
 8. Dotowanie szkół i placówek oświatowych w kierunku rozwijania różnych form zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych zagospodarowujących czas wolny ucznia oraz działań związanych z innowacją pedagogiczną i eksperymentem pedagogicznym,
 9. Dotowanie i rozliczanie z dotacji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 10. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 11. Współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 12. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia przy określaniu zadań rzeczowych dla szkół zawodowych,
 13. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich,
 14. Opracowywanie sprawozdań statystycznych i finansowych związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych, w tym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny,
 15. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 16. Załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych,
 17. Współpraca z Komisjami Rady Powiatu,
 18. Przejmowanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i placówek publicznych, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania,
 19. Kierowanie do szkół i placówek szkolnictwa specjalnego oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 20. Przygotowywanie i nadzorowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
 21. Realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat oraz projektów realizowanych w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej,
 22. Wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań Biblioteki Powiatowej,
 23. Opiniowanie budżetu w części dotyczącej wydatków na kulturę,
 24. Nadzorowanie działalności instytucji upowszechniania kultury,
 25. Przeprowadzanie bieżących kontroli instytucji kultury,
 26. Opracowanie projektów aktów prawa miejscowego wydanych w sprawach oświaty i kultury,
 27. Współpraca ze wszystkimi typami szkół z terenu powiatu,
 28. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 29. Realizacja zadań wynikających z ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
 30. Realizacja zadań dotyczących polityki zdrowotnej w zakresie aktualizacji i kontroli realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, analizy stanu zdrowia ludności powiatu,
 31. Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
 32. Nadzór i koordynacja w zakresie działalności nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej.