Zadania wydziału:

 1. Organizacja obsługi administracyjno – gospodarczej Starostwa,
 2. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 3. Nadzór nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Starostwie,
 4. Zapewnienie warunków bhp i ppoż. w Starostwie,
 5. Organizacja obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. Prowadzenie archiwum akt osobowych,
 8. Planowanie i realizacja niezbędnych dla Starostwa inwestycji i remontów,
 9. Zaopatrywanie Starostwa w materiały biurowe, sprzęt biurowy i inne,
 10. Gospodarka taborem samochodowym,
 11. Utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz jego ochrona,
 12. Koordynacja kontroli wykonywania przez organy zespolonej administracji powiatowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych,
 13. Sprawy kadrowe i płacowe pracowników Starostwa,
 14. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie zawartych porozumień,
 15. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Starostwa,
 16. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 17. Zarządzanie siecią telekomunikacyjną i informatyczną Starostwa Powiatowego,
 18. Nadzór, koordynacja i weryfikacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,
 19. Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Powiatu Średzkiego,
 20. Prowadzenie gospodarki remontowej w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu Średzkiego i w zasobie Skarbu Państwa,
 21. Koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu.