Zadania wydziału z zakresu dróg:

 1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. Pełnienie funkcji inwestora,
 4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 18. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 19. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
 20. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
 21. Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, jeżeli masa nacisku osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne normy,
 22. Przeprowadzanie egzaminów z topografii Powiatu na upoważnienia TAXI,
 23. Opiniowanie projektów organizacji ruchu zastępczego i docelowego,
 24. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.

Zadania wydziału z zakresu mienia powiatu:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego,
 2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i będącymi w administracji Starosty Średzkiego – jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
 3. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu działek siedliskowych na rzecz byłych rolników, którzy zdali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, lub na rzecz spadkobierców tych osób,
 4. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu działek dożywotnich na rzecz byłych rolników, którzy zdali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, lub na rzecz zstępnych tych osób,
 5. Realizacja procedur związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności w trybie w trybie decyzji administracyjnych na rzecz osób fizycznych,
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń „zabużańskich” w ramach zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, będącego w administracji Starosty Średzkiego i dopuszczonego ustawowo do wykorzystania w ten sposób,
 7. Rozpatrywanie wniosków obywateli w sprawach zwrotu nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa,
 8. Prowadzenie spraw związanych z darowizną nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Średzkiego na cele publiczne, zamianą nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
 9. Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości, wypłaty odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 10. Przygotowywanie zezwoleń Starosty Średzkiego na czasowe ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w przypadku braku zgody jej właściciela lub użytkownika wieczystego na jej zajęcie w związku z prowadzonymi inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją kopalin lub koniecznością zapobieżenia znacznej szkodzie,
 11. Rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na trwałe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w administracji Starosty Średzkiego lub nieruchomości Powiatu Średzkiego, będących w administracji Zarządu Powiatu, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
 12. Rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w administracji Starosty Średzkiego lub nieruchomości Powiatu Średzkiego, będących w administracji Zarządu Powiatu, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
 13. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem skomunalizowanych nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin,
 14. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe,
 15. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
 16. Prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem spółdzielni mieszkaniowych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa,
 17. Prowadzenie spraw związanych z stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o ustanowieniu użytkowania na rzecz spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych,
 18. Przygotowywanie decyzji Starosty Średzkiego o przekazaniu gruntów w zarząd organom wojskowym w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. Przygotowywanie orzeczeń Starosty Średzkiego o wykonaniu aktu nadania poświadczających nabycie prawa własności gospodarstw rolnych przez osadników na ziemiach odzyskanych,
 20. Przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Powiatu Średzkiego,
 21. Prowadzenie spraw w zakresie scalania i wymiany gruntów,
 22. Utrzymywanie powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej,
 23. Gospodarowanie budynkami Starostwa.