Zadania wydziału z zakresu komunikacji:

 1. rejestracja pojazdów i prowadzenie rejestru pojazdów (WEP),
 2. wyrejestrowywanie pojazdów – kasacja,
 3. wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 4. kierowanie na badania lekarskie i egzaminy kontrolne,
 5. wydawanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych,
 6. nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów,
 7. wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 8. upoważnianie jednostek do przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów,
 9. wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
 10. wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zezwoleń na krajowy przewóz rzeczy pojazdami samochodowymi,
 11. przeprowadzanie postępowań w zakresie wyboru jednostek usuwających z drogi pojazdy określone w art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wyboru podmiotu prowadzącego parking strzeżony przyjmującego w/w pojazdy,
 12. wydawanie zezwoleń dla Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu

Zadania wydziału z zakresu spraw zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich:

 1. współdziałanie w zakresie prac Komitetu Przeciwpowodziowego,
 2. nadzór nad stowarzyszeniami,
 3. wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzane na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
 4. załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem przez radę powiatu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części,
 5. współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami wyznaniowymi,
 6. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,
 7. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,
 8. monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 9. zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 10. opracowywanie powiatowych planów ochrony cywilnej,
 11. szacowanie strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,
 12. organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony cywilnej, określanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań na obszarze powiatu.
 14. opiniowanie budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na kulturę fizyczną i turystykę,
 15. nadzorowanie działalności jednostek kultury fizycznej,
 16. tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na teranie powiatu,
 17. wnioskowanie o dofinansowanie eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 18. organizacja kultury fizycznej i turystyki na terenie powiatu,
 19. prowadzenie spraw z zakresu obronności:
 20. obsługa administracyjno – biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 21. wykonywanie obowiązków z ustawy o repatriacji przypisanej Staroście
 22. prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych
 23. sprawy związane z przyznawaniem odznaczeń.