Projekt pn. ,,Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie’’ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 257 uczniów i 17 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym.

Projekt zakłada wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w zawodach: technik logistyk, magazynier logistyk w PZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej oraz technik elektryk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechatronik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, a także realizację płatnych staży uczniowskich dla ok. 180 osób oraz szkolenia dla nauczycieli i uczniów, podnoszące oraz dające możliwość zdobycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Okres realizacji: 1 czerwca 2021 r. – 31 października 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 3 410 497,02 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 898 922,46 zł
Wkład własny: 511 574,56 zł