Projekt „Inteligentni Zawodowcy” realizowany jest od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Milickim, Powiatem Średzkim oraz Województwem Dolnośląskim/Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Całkowita wartość projektu: 4 522 547,72 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 615 851,72 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w trzech technikach z powiatów: średzki (2 technika), milicki (1 technikum) oraz 1 szkoły branżowej I stopnia (p. milicki). Cel zostanie zrealizowany w okresie I.2024-XII.2025 poprzez kompleksowe wsparcie 309 uczniów (min. 40% kobiet), 36 nauczycieli (min. 66% kobiet) z w/w szkół.

Działania realizowane w ramach projektu:
• Doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt i narzędzia poprawiające jakość kształcenia.
• Realizacja staży uczniowskich przez uczniów objętych wsparciem w projekcie.
• Wsparcie nauczycieli z powiatu Milickiego – podnoszenie umiejętności dydaktycznych, rozwijanie kompetencji, zdobywanie nowych kwalifikacji w branżach (dziedzinach), w których kształcą nauczyciele.
• Wsparcie nauczycieli z powiatu Średzkiego – podnoszenie umiejętności dydaktycznych, rozwijanie kompetencji, zdobywanie nowych kwalifikacji w branżach (dziedzinach), w których kształcą nauczyciele.
• Doradztwo indywidualne oraz warsztaty z pracodawcami, rozwijające kompetencje kluczowe, zielone oraz kompetencje przyszłości dla wszystkich uczniów z projektu.
• Szkolenia prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych dla uczniów z projektu z powiatu Milickiego.
• Szkolenia prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych dla uczniów z projektu z powiatu Średzkiego.

Grupa docelowa to 309 uczniów (w tym 124 kobiet) z 4 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 36 nauczycieli zawodu (w tym 24 kobiet) ze szkół objętych wsparciem.
• Technikum w ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu: 84 uczniów i 10 nauczycieli.
• Szkoła Branżowa I st. w ZS w Miliczu: 36 uczniów.
• Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej: 72 uczniów i 9 nauczycieli.
• Technikum nr 2 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej: 117 uczniów, 17 nauczycieli.
W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
• 315 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
• 279 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
• 36 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

*W przypadku podejrzeń o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23.10.2012 r. istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
*W przypadku podejrzeń o wystąpieniu nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej swoich obaw na adres: Województwo Dolnośląskie, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław lub poprzez anonimowy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Programu https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie//feds-2021-2027/

Projekt „Inteligentni Zawodowcy” realizowany w ramach Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”; Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.