Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt:
Tytuł:  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie średzkim (I)”
Priorytet: 7
Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
Działanie: 7.1
Aktywizacja osób na rynku pracy
Typ: 7.1 A
Projekty powiatowych urzędów pracy.
W ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS.

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące zadania:
1. Szkolenia: dla 29 osób bezrobotnych w tym: 4 osoby w wieku 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu zdobędą kwalifikacje lub kompetencje niezbędne na rynku pracy
2. Staże: dla 63 osób bezrobotnych w tym: 35 osób w wieku 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu zdobędą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
3. Środki na działalność gospodarczą: dla 61 osób bezrobotnych w tym 18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu otworzą własną firmę. Obecnie nabór jest zamknięty
4. Prace interwencyjne: dla 5 osób w tym 3 osoby w wieku  18-29 lat, dzięki którym uczestnicy projektu zdobędą doświadczenie zawodowe.
5. Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe: dla 158 osób bezrobotnych z tego 50 w wieku 18-29 lat

Grupy docelowe:
Grupę docelową  projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne  zarejestrowane w tyt. urzędzie, w tym  znajdujące się w najtrudniejszej  sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa  szans na zatrudnienie osób, pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych jako bezrobotne w tym znajdujące się w najtrudniejszej  sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby  o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 3 376 730,51 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej, tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu ul. E. Kwiatkowskiego 4, podejrzenia  o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje o możliwości zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej, tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu ul. E. Kwiatkowskiego 4, m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html, informacji o możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji.