Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Na podstawie umowy nr 18/PZ/2023 zawartej w dniu 27.12.2023 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Średzkim, Powiatowi Średzkiemu przyznano środki finansowe w wysokości 60 800,00 zł.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz system pieczy zastępczej.